Translator / Vertaler

G'day! Looking for a translator? Congrats, you found me!

Goeiedag! Op soek na 'n vertaler? Nou toe, jy't my gekry!

Who am I / Wie is ek

I'm Samuel Murray-Smit from Johannesburg in South Africa. I studied translation at the Cape Technikon, graduating in 1995 with the National Diploma in Language Practice (cum laude).

Since graduation I've done quite a bit of freelance translation work, intersperced with two years' holiday labour in the UK, a six-month stint of ISP helpdesk work, and some contract translation and editing. Since May 2000 I've been part of the Beeld daily newspaper's translation team in their advertising department.

My naam is Samuel Murray-Smit, en ek is van Johannesburg in Suid-Afrika. Ek het vertaling by die Kaapse Technikon gestudeer, en in 1995 ontvang ek die Nasionale Diploma in Taalpraktyk (cum laude).

Sedertdien het ek heelwat vryskut vertaalwerk gedoen. Tussendeur was ek ook vir twee jaar met vakansiewerk in die VK, ses maande lank ISP-steundienswerk gedoen, en ook vertaal- en redigeerwerk op kontrakbasis verrig. Ek werk van Mei 2000 af in die dagblad Beeld se vertaalspan by hul advertensieafdeling. Services / Dienste

I offer translation and proofreading services in and between Afrikaans and English. I am fully bilingual in these languages, with Afrikaans as my mothertongue. I can handle any general texts as well as quite a few lightly specialised subject fields.

I have freelance experience in the following: all general texts, social work, health care, computers and internet, toys and game rules sheets, etc. At the office I have daily exposure to these subjects: automobile, electronics, hardware and home appliances, building supplies, legal notices, financial notices and financial statements, smalls and classifieds, entertainment, recreation, food, hospitality, tourism, sports events, creative writing and copywriting.

Ek bied vertaal- en proefleesdienste in en tussen Afrikaans en Engels. Ek is ten volle tweetalig in dié tale, en my moedertaal is Afrikaans. Ek kan byna enige algemene teks hanteer asook 'n verskeidenheid lig gespesialiseerde vakgebiede.

Ek het vryskutervaring in: alle algemene tekste, maatskaplike werk, gesondheidsorg, rekenaars en die internet, speelgoed- en spelreëlsbiljette, ens. Op kantoor kry ek daagliks met die volgende vakgebiede te doen: motors, elektronika, ysterware en huishoudelike toerusting, boumateriaal, regskennisgewings, finansiële aankondigings en state, kleinadvertensies en geklassifiseerd, vermaak, ontspanning, kosbedryf, toerisme en verblyf, sport, kreatiewe skryfwerk en kopieskryf.

Rates / Tariewe

The following is a brief indication of my rates. The rates is subject to change owing to factors such as urgency and how much time I have. Owing to the fact that the South African currency is currently grossly undervalued, I charge different rates for South Africans and non-South Africans. Both sets of rates do, however, compare well with that of peers.

Unless specifically requested not to by the client, all translators are proofread by another translator at the below-mentioned proofreading rate, as is the international custom.

For South Africans

Minimum rate R50. General translation 16c per word. Light technical translation 20c per word (or more). Proofreading between 4c and 7c per word.

For non-South Africans

Minimum rate GBP 25.00. General translation work GBP 45.00 per 1000 words. Light technical translation GBP 60.00 per 1000 words. Proofreading approx GBP 15.00 per 1000 words.

Although I quote in UK pounds, I can accept payment in US dollar, Euro, or any other currency exchanged by South African banks. I may also accept such payment in kind. Visit http://www.xe.com/ucc/ for currency conversion.

Hier volg 'n breë beskrywing van my tariewe. Dié tariewe kan wissel na gelang van faktore soos dringendheid en hoeveel tyd ek het. As gevolg van die onderwaardering van die rand vra ek verskillende tariewe vir Suid-Afrikaners en nie-Suid-Afrikaners. Beide tariewe is egter vergelykbaar.

Tensy die teendeel spesifiek deur die kliënt aangevra word, word alle vertalings deur 'n tweede vertaler nagesien teen die ondergemelde proefleestariewe. Dit is die internasionale gebruik.

Vir Suid-Afrikaners

Minimumtarief R50. Algemene vertaalwerk 16c per woord. Ligte tegniese vertaalwerk 20c per woord (of meer). Proefleeswerk tussen 4c en 7c per woord.

Vir nie-Suid-Afrikaners

Minimumtarief GBP 25,00. Algemene vertaalwerk GBP 45,00 per 1000 woorde. Ligte tegniese vertaalwerk GBP 60,00 per 1000 woorde. Proefleeswerk ongeveer GBP 15,00 per 1000 woorde.

Hoewel ek in VK-ponde kwoteer, aanvaar ek ook VSA dollar, Euro, of enige ander geldeenheid wat deur Suid-Afrikaanse banke gewissel word. Ek aanvaar soms ook betaling in natura. Besoek http://www.xe.com/ucc/ vir wisselkoerse.

Code of Ethics / Etiese kode

Confidentiality is part of the service.

As member of SATI (the South African Translators' Institute) I subscribe to their code of ethics. I also submit to their final judgement in cases of dispute. Visit their web site at http://www.translators.org.za/.

You are welcome to enquire about me at the institute (my member number is 1000252). I actively participate in the institute's activities, but I have not accepted any accreditation.

Vertroulikheid is deel van my diens.

As lid van SAVI (die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut) onderskryf ek hul etiese kode. Ek onderwerp my ook aan hul beslissing in geval van dispuut. Besoek hul webwerf by http://www.translators.org.za/.

Doen gerus oor my navraag by die instituut (my lidnommer is 1000252). Ek neem aktief aan die intituut se aktiwiteite deel hoewel ek nie geakkrediteer is nie.

Contact me / Skakel met my

Do take up contact with me for any queries on translation or language related work. I am also willing to answer language related questions or give free advice, time permitting.

  • E-mail: me@afrikaans-english.com
  • Phone: +27 (0)82-739-4109

Skakel gerus met my oor enige vertaal- of taalwerkverwante navrae. Ek is ook bereid om taalverwante vrae te beantwoord of gratis raad te gee, wanneer ek tyd het.

  • E-pos: me@afrikaans-english.com
  • Selfoon: 082-739-4109